Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

Once-Upon-a-Dream
3289 ab72
Reposted fromCimala Cimala viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
5148 fe18
Reposted fromlaure laure viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
3617 0115
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
5015 47a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
6357 8d4f
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
2640 05f6 500
Nichlas Wærnes Andersen
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
2614 195e 500
John Coltrane photographed by Chuck Stewart
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
Once-Upon-a-Dream
pretty woman | tumblr
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
7909 1c12 500
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było
się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności.
Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie." /przysłowie chińskie/
Reposted fromyippie yippie viairmelin irmelin
Once-Upon-a-Dream
3226 549d
Reposted fromseaoflove seaoflove viairmelin irmelin
2265 cae0
Reposted fromedenpath edenpath viairmelin irmelin
4957 4331
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapantha pantha
Once-Upon-a-Dream
3866 db75
Reposted fromadriannak adriannak viapantha pantha
Once-Upon-a-Dream
1009 e19a
Reposted fromsoeasy soeasy viapantha pantha
Once-Upon-a-Dream
6241 15f9 500
Reposted frompantha pantha
Once-Upon-a-Dream
6304 dc18
Reposted frompantha pantha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl